ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: 

TRICOTAGE DES VOSGES S.A., met maatschappelijk kapitaal van 810.000 € en hoofdkantoor gelegen 2, rue du Jumelage 88120 VAGNEY, geregistreerd bij het handelsregister van Epinal onder nummer B398356246

Hierna « Bleuforêt » genoemd

En

Elke natuurlijke persoon die de website bezoekt en/of een aankoop wil doen via www.bleuforet.nl 


Hierna « de klant » genoemd

Hierna gezamenlijk of individueel de « partij(en) » genoemd

De website onderhevig aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is toegankelijk via de URL www.bleuforet.nl (Hierna « de website » genoemd.  De website stelt de klant voor om online Bleuforêt-producten aan te kopen, van het bedrijf TRICOTAGE DES VOSGES (Hierna «de producten » genoemd).

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de onlineverkoop te regelen tussen Bleuforêt en de klant, van bestelling via betaling tot levering (en worden hierna « algemene verkoopsvoorwaarden » of « het contract » genoemd). Ze regelen de vereiste stappen voor de bestelling en waarborgen de opvolging van deze bestelling tussen de partijen. De bestelling impliceert onherroepelijke instemming met de algemene verkoopsvoorwaarden. Aangezien algemene verkoopsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden, geldt dat de voorwaarden die van toepassing zijn diegene zijn die op de website vermeld staan op de datum van bestelling door de klant


De klant verklaart:

- in staat te zijn dit contract te eerbiedigen
- geen producten aan te kopen om ze vervolgens door te verkopen
- geen handelaar te zijn

2.Informatie betreffende Bleuforêt

Het merk BLEUFORET behoort tot de vennootschap TRICOTAGE DES VOSGES S.A
Adres: 2, rue du Jumelage 88120 VAGNEY
Handelsregister van Epinal onder het nummer B398356246
Telefoon: 00.33.3.29.23.45 .45
e-mailadres: shop@bleuforet.nl

3.Producten

Elke bestelling houdt de aanvaarding in van prijs en beschrijving van de te koop aangeboden producten. De klant kan voorafgaand aan zijn bestelling kennisnemen van de voornaamste kenmerken van de producten. De aangeboden producten worden met de grootste nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Mochten zich, ondanks al onze voorzorgen, minimale fouten voordoen, of ingeval de klant een product ontvangt dat niet overeenkomt met het product dat is weergegeven op de website, mag de klant het inruilen, terugzenden, en/of terugbetaling vragen, op grond van artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.Ingeval een product wordt besteld dat niet beschikbaar zou blijken, behoudt Bleuforêt zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

4.Prix

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten (zie paragraaf Levering).
Elke wijziging van het toepasselijke Btw-tarief wordt bij inwerkingtreding doorgevoerd in de prijs van de artikelen.
De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling
De op de website vermelde prijzen zijn geldig voor de hele periode waarin de producten online worden aangeboden.
De producten blijven eigendom van Bleuforêt tot de ontvangst van de volledige betaling aan Bleuforêt. De volledige prijs dient te worden betaald in één enkele betaling.

5.Bestelling

De klant kan zijn bestelling plaatsen via de website www.bleuforet.nl of telefonisch via nummer 03.29.23.45.45 van maandag tot donderdag van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:30 uur, en op vrijdag van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur.

De bestelling verloopt als volgt: 

  • Keuze van de producten en toevoeging aan het winkelmandje
  • Valideren van de inhoud van het winkelmandje
  • Identificatie op de website www.bleuforet.nl tenzij de klant reeds geïdentificeerd werd
  • Keuze van de leveringsmethode
  • Keuze van de betalingswijze en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden
  • Valideren van de betaling

Bestellingen worden pas na betaling verwerkt.

De klant ontvangt een bevestiging per e-mail.

De klant krijgt het overzicht te zien van de verschillende stappen van zijn bestelling en de totale prijs, zodat hij/zij eventuele fouten kan corrigeren alvorens de bestelling te bevestigen en te aanvaarden.

Bleuforêt behoudt zich het recht voor, bestellingen te annuleren of te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een voorgaande bestelling. 


6.De betaling

De betaling wordt online uitgevoerd met een bankkaart (bankpas, Visa of Mastercard) of via Paypal.

De leveringsbon wordt ingesloten in de verpakking van het bestelde product. De klant die een bestelling heeft geplaatst, kan zijn factuur afdrukken via de website, in het vak “opvolging van uw bestellingen”.


7.Beveiliging van de betalingen

Om de beveiliging van de betalingen te waarborgen, maakt Bleuforêt gebruik van de dienst voor beveiligde betalingen OGONE.
Deze dienst past veiligheidsnorm SSL3.0. toe. (De vertrouwelijke gegevens worden gecodeerd over de server van OGONE en op geen enkel moment overgedragen aan de server van Bleuforêt)
OGONE biedt zo de beste garantie voor de veiligheid van de gegevens over de betalingswijze van de klant.
Het betalingsverzoek aan de klant wordt in real-time verzonden via de beveiligde OGONE payserver, die verschillende verificaties uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen. 


8.Levering 

Bleuforêt verbindt zich ertoe, het product te leveren binnen maximum 30 dagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

Behalve in geval van overmacht is de leveringstermijn, voor zover de beschikbare voorraad strekt, als hieronder vermeld.

Elke afwijkende of tijdens het leveringsproces geopende verpakking dient bij ontvangst door de klant, op dezelfde dag,  schriftelijk aan de klantenservice gemeld te worden.

8.1. In Nederland

Tarieven en levertijden:

Nederland: Levering aan huis (5,90€), levertijd gemiddeld 3 tot 4 werkdagen

8.2. Internationaal

Tarieven en levertijden per land:

- België, Frankrijk:

Levering aan huis (8,5 ; 5,80€), levertijd gemiddeld 2 tot 3 werkdagen

- Duitsland, Luxemburg:

Levering aan huis (10€), levertijd gemiddeld 3 tot 4 werkdagen 

- Italië:

Levering aan huis (10€), levertijd gemiddeld 5 tot 6 werkdagen

- Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Portugal:

Levering aan huis (10€), levertijd gemiddeld 5 tot 6 werkdagen

- Zwitserland :

Levering aan huis (11,80€), levertijd gemiddeld 5 tot 6 werkdagen

- Andere Europese landen:

Levering aan huis (10€), levertijd gemiddeld 6 tot 9 werkdagen

- Rest van de wereld:

Levering aan huis (30€), levertijden gemiddeld 6 tot 9 werkdagen

De leveringsdatum wordt berekend op basis van de verzendingstermijn van de bestelling plus de leveringstermijn van de door de klant gekozen wijze van transport.

Ingeval van vertraging van de levering wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.

Ingeval van vertraging van de levering mag de klant de bestelling  annuleren indien de levering niet heeft plaatsgevonden binnen 7 werkdagen voor verzendingen naar het Franse vasteland, en binnen 10 werkdagen voor internationale zendingen.


9. Inruilen, retourneren en terugbetaling 

Noodzakelijke voorwaarden voor retourneren:

Vanaf de datum van ontvangst van het bestelde product beschikt de klant over het recht op herroeping binnen een termijn van 14 dagen.

De klant kan zijn recht op herroeping uitoefenen door het standaardformulier voor herroeping te verzenden (hier te downloaden) of door een andere eenduidige verklaring af te leggen, die zijn wens tot herroeping uitdrukt.

Het teruggezonden product dient ongedragen en ongewassen te zijn, met label, in de originele verpakking, en voor terugzendingen per post vergezeld van het herroepingsformulier of een andere verklaring van herroeping, en vergezeld van de leveringsbon.

De klant dient het product terug te zenden binnen 14 dagen na kennisgeving van de herroeping.

Terugbetaling en retour naar onze fabriek

De klant dient het (de) bestelde Bleuforêt product(en), uiterlijk 14 dagen na kennisgeving van de herroeping, terug te zenden met de  post naar het volgende adres:

TRICOTAGE DES VOSGES
Administration des Ventes
2, rue du Jumelage
88125 VAGNEY cedex
FRANKRIJK

Wanneer de klant het product terugzendt, dient hij in de verpakking een kopie van de elektronische factuur in te sluiten (beschikbaar in « opvolging van uw bestellingen » op de website), evenals het volledig ingevulde herroepingsformulier (hier te downloaden) of om het even welke andere eenduidige verklaring, die zijn wens tot herroeping uitdrukt.

Retourkosten zijn ten laste van de klant. Eventuele initiële leveringskosten worden uitsluitend volledig vergoed ingeval van retournering van de volledige bestelling.

Ingeval van gedeeltelijke retournering van een bestelling, zal Bleuforêt de klant het bedrag vergoeden van de initiële verzendingskosten in verhouding tot het totale bedrag van de bestelling. Ingeval van volledige retournering van een bestelling zal Bleuforêt de klant het totale bedrag van de verzendingskosten, betaald bij bestelling, vergoeden.

Anderzijds is Bleuforêt niet verplicht bijkomende kosten te vergoeden, indien de klant uitdrukkelijk had gekozen voor een duurdere leveringswijze dan voorgesteld door Bleuforêt.

Na ontvangst en controle, of na het verstrekken van het retourzendingbewijs, gebeurt de terugbetaling voor geretourneerde producten  binnen 14 dagen, door creditering van de bankpas, kredietkaart of Paypal-account die gebruikt waren voor de initiële betaling van de bestelling. 

10. Bescherming van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens

Aangezien persoonsgegevens vereist zijn voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen, en om fraude tegen te gaan, zijn wij verplicht deze gegevens op te vragen in het kader van de wetgeving voor verkoop op afstand. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor Bleuforêt.

In overeenstemming met de wet met artikelnummer 78-17 van 6 januari 1978 aangaande informatica, bestanden en vrijheid, vormen de persoonsgegevens op www.bleuforet.nl het voorwerp van een NS 48 verklaring aan het CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). De gebruiker heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en schrapping van deze persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, dient de klant een brief te zenden naar het volgende adres: 

TRICOTAGE DES VOSGES
2, rue du Jumelage
88125 VAGNEY cedex
FRANKRIJK

Cookies

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht  dat Bleuforêt cookies gebruikt voor zijn website


11. Intellectueel eigendom

Alle elementen op de website, hetzij visuele, hetzij auditieve, met inbegrip van hun onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. De handelsmerken, logo's, vormgeving en modellen die op de website voorkomen zijn evenzeer exclusief eigendom van Bleuforêt. Verspreiding hiervan kan op geen enkele wijze worden opgevat als het verlenen van een licentie of het recht om gebruik te maken van een van de genoemde handelsmerken en onderscheidende elementen, beschermd door het auteursrecht. Elk gebruik hiervan zal dus vervolgd worden wegens vervalsing. 

Documenten afkomstig van de website mogen dus niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd, op welke manier dan ook.

Het is echter wel mogelijk, een kopie van de documenten te downloaden op een computer, alleen voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de gebruiker de informatie niet wijzigt en alle auteursrechten en andere kennisgevingen aangaande eigendomsrecht onaangeroerd laat. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor een ander doel vormt een overtreding op het intellectueel eigendomsrecht van Bleuforêt. 

Indien de klant over een persoonlijke website beschikt en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige koppeling wenst te plaatsen naar de homepage van de website, dient daartoe vooraf toelating te verkrijgen van Bleuforêt. Het gaat in dit geval niet over een aanvraag voor een impliciete aansluitingsovereenkomst.

Elke snelkoppeling daarentegen die naar de website verwijst en gebruik maakt van framing of inline linkingtechnieken is strikt verboden. In alle gevallen dient elke dergelijke snelkoppeling, zelfs indien stilzwijgend toegelaten, op eenvoudige vraag van Bleuforêt verwijderd te worden.

12. Verbod op wederverkoop

Elke bestelling die door een klant wordt geplaatst, is bestemd voor eigen gebruik of dat van de persoon naar wie de bestelling wordt verzonden.

De klant mag op de website aangekochte producten niet doorverkopen.

Bestellingen die als abnormaal worden beschouwd gezien hun volume of frequentie zullen door Bleuforêt worden geweigerd.

13. Aansprakelijkheid

Bleuforêt is, voor alle stappen vereist voor de toegang tot de Website, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten, gehouden aan een middelenverbintenis. Bleuforêt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ongemak of schade voortvloeiend uit het gebruik van het internet, met inbegrip van serviceonderbrekingen, externe factoren of inmenging, computervirussen of andere gevallen van overmacht, dit in overeenstemming met de rechtspraak. Bovendien aanvaardt Bleuforêt geen enkele aansprakelijkheid voor in gebreke blijven inzake zijn contractuele verplichtingen ingeval van ernstige of toevallige overmacht, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, brand, rampen, storingen en over het algemeen alle gebeurtenissen waardoor de goede uitvoering van de bestellingen en de dienst niet gewaarborgd kan worden.

14. Toepasselijk recht

Dit contract is onderhevig aan de Franse wetgeving. In geval van betwisting zullen enkel Franse rechtbanken bevoegd zijn, behalve betreffende de juridische mogelijkheden waarover de klant de zich niet op Frans grondgebied bevindt kan beschikken.